တနသၤာရီေဒသစီးပြားေရး ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာေဆြးေႏြး | DVB