ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ နယူးဘန္းၿမဳိ႕ရွိ  ျမန္မာႏြယ္ဖြား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေဘးလြတ္ရာေရႊ႕ေျပာင္း | DVB