သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ အျမန္ခ်မွတ္ရန္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားေတာင္းဆို | DVB