အီတလီတြင္ ေရာမေခတ္ ေရႊဒဂၤါးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေရတေကာင္း ေတြ႔ရွိ | DVB