ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားဖိုရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာ (ဓာတ္ပံု) | DVB