ဆည္မ်ား ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသတိထားေနထိုင္ရန္ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီး တုိက္တြန္း | DVB