မီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ မပတ္သက္ေတာ့ဟု သတင္းစာဆရာအသင္းေၾကညာ | DVB