သဘာဝေဘးေၾကာင့္ သီးႏွံဧက ၆ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ မိုးစပါး ဧက ၄ သိန္းခန္႔ ပ်က္စီး | DVB