အေမရိကန္ အေရွ႕ပုိင္းကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ မုန္တိုင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန | DVB