ၿဂိဳဟ္သားႏွင့္ လူသားတိုက္ပြဲ ေဟာလိဝုဒ္အက္ရွင္ကား – The Predator (နမူနာ) | DVB