အိႏၵိယတြင္ ဘတ္စ္ကားတစီး လွ်ဳိအတြင္းထုိးက်၊ အနည္းဆုံး ၄၅ ဦး ေသဆုံး | DVB