ေနးရွင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စပိန္က ခ႐ိုေအးရွားကို ဂိုးဒါဇင္ဝက္သြင္းၿပီး ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB