ၾသဂုတ္လအတြင္း လူေပါင္း ၅ေသာင္းခန္႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိ | DVB