ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသို႔ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားေစလႊတ္ရန္ One Stop Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB