အေမရိကန္တြင္ မုန္တုိင္းဒဏ္ကာကြယ္ရန္ လူ ၁ သန္းေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထုတ္ | DVB