ဆံုးပါးသြားသည့္ သခင္အား လြမ္းဆြတ္ေနသည့္ ေၾကာင္လိမၼာေလး႐ုပ္သံ ၾကည့္႐ႈသူ ၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိ | DVB