ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ေလာင္စာတင္ယာဥ္တစီး ေပါက္ကြဲ၊ အနည္းဆုံး ၃၅ ဦး ေသဆုံး | DVB