မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေပါင္း ၂၃၂ မႈႏွင့္ လူေပါင္း ၃၅၇ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီး | DVB