ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ၾကားခ်က္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ျငင္းပယ္ | DVB