ထီေပါက္ၿပီး လာမထုတ္သည့္ ဆုမဲတန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၄၂၀၀ နီးပါးရွိေန | DVB