ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရား႐ံုးတင္စြဲဆိုမႈ ၁၅ဝ ရွိ | DVB