သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဟံသာ၀တီ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ | DVB