ငါးပိုလတ္တယ္ထင္ရေစရန္ ပလတ္စတစ္မ်က္လံုး သံုးခဲ့သည့္ ငါးဒိုင္ အေရးယူခံရ | DVB