ဂၽြန္လင္ႏြန္ အထိမး္အမွတ္ စာပိုိ႔တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အေမရိကန္ ထုတ္ေဝ | DVB