ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေအာင္လက္မွတ္ေပး | DVB