မ်ဳိးစပါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂရိတ္ေ၀ါကုမၸဏီက ေတာင္သူမ်ားကုိ နစ္နာေၾကးေပး | DVB