ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မည္ကုိ ေရႊက်င္ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ | DVB