ပုသိမ္တြင္ မႈခင္က်ဆင္းေရး တုတ္ဓားလက္နက္ ကုိင္ေဆာင္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆး | DVB