တေက်ာင္းလံုး ဆရာမတဦးတည္းသာရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းကေလး | DVB