ေျခေထာက္ဆုံး႐ႈံးရမည့္ အေျခအေနအထိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရဟု လုခ္ေရွာ ေျပာ | DVB