ဘုိလီးဗီးယားတြင္ ကိုကာစုိက္ေတာင္သူ ေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB