စပါးအသင္းပြဲစဥ္မ်ားကို ႏွစ္ကုန္အထိ ဝင္ဘေလကြင္းတြင္ ဆက္ကစားမည္ | DVB