တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူကို အကာကြယ္ေပးေရးအဆုိ ပယ္ခ်ခံရ | DVB