ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြ ေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ အစိုးရသတင္းစာမ်ား က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚ | DVB