ေသာင္းခ်ီ ေရလုပ္သားမ်ား ခန္႔ထားရန္ ထိုင္းဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ | DVB