လစ္ဗ်ားတြင္ တပတ္ၾကာ ျပင္းထန္တုိက္ပြဲေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီး | DVB