မုိင္း၀ဆည္ေရလႊတ္မည္ျဖစ္၍ ဆည္ေအာက္ပုိင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ သတိေပး | DVB