ေတာင္ကုိရီးယား အထူးသံတမန္အဖြဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ ထြက္ခြာ | DVB