ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဟာလိဝုဒ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ႐ုပ္ရွင္ကား – Mara (နမူနာ) | DVB