သတင္းေထာက္မ်ားကို အေရးယူမႈ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳဟု ဆို | DVB