ယီမင္ေက်ာင္းကားကုိ မွားယြင္းပစ္ခတ္မိဟု ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ ဝန္ခံ | DVB