႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္ အဖြဲ႔အစည္း ၈၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆုိ | DVB