ေထာက္ႀကံ့ခုံးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔ ျငင္းပယ္ | DVB