ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပါတီမ်ား၏ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈ အစိုးရ႐ုပ္သံ ၂ ခု ထုတ္လႊင့္မည္ | DVB