ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ဝတၳဳကံေျမအတြင္း လံုၿခံဳေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင္တင္ေရး ေဆြးေႏြး | DVB