ေျခာက္ေပရွည္ ဖြတ္ႀကီးေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ေနရသည့္ မိသားစု | DVB