အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကုိ လာအုိရဲ ဖမ္းဆီး | DVB