ႀကိဳးနီစနစ္ အသိေပးၾကရန္ ျပည္သူလူထုကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ပန္ၾကား | DVB