ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ပဲႏွင့္ဆန္ေစ်းကြက္ ပ်က္မည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္ | DVB