ဟြာေဝးႏွင့္ ဇက္တီအီး ကုမၸဏီတို႔၏ 5G ကြန္ရက္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ ပိတ္ပင္ | DVB